Poskytovanie terénnej sociálnej práce

Naša obec je zapojená do projektu poskytovania terénnej sociálnej práce (TSP). Pracovníci TSP Vám pomôžu orientovať sa v sociálnych službách a dávkach, s vypísaním úradných aj iných písomností, s riešením problémov z rôznych oblastí pri všetkej diskrétnosti.

TSP nájdete na prízemí OcÚ, alebo na tel.č.:0901713807, email:tsp.sverzov@gmail.com.

Na uvedených kontaktoch môžete aj uviesť zmeny, novinky v sociálnej oblasti, ktoré by ste si priali zaviesť v našej obci. Podnety budú zaevidované a riešenie nastavené v pláne rozvoja sociálnych služieb na rok 2016/2020. Podnety podávajte do 1.8.2016.

6. ročník prehliadky Národnej a duchovnej piesne a 11. ročník Hornotoplianských regionálnych folklórnych slávností

Obecný úrad Sveržov v spolupráci s miestnym odborom Matice slovenskej a Hornošarišským osvetovým strediskom v Bardejove Vás srdečne pozývajú na 6. ročník prehliadky Národnej a duchovnej piesne a 11. ročník Hornotoplianských regionálnych slávností.


Program:
Od 14:00 – Cirkevný zbor pri kostole sv. Martina Sveržov
Spevokol ECAV Sveržov

Od 15:00 – Deti materskej školy Sveržov
Žiaci základnej školy Sveržov
Tanečná škola KESEL
Matičná folklórna skupina Sveržov
Matičný folklórny súbor Dubinčan
Matičná folklórna skupina Gaboltov
Matičný klub heligonkárov Bardejov
Matičná folklórna skupina žien a mužov Rešovian

Udalosť na facebooku

Prieskum trhu – výzva

„Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti – Rekonštrukcia KSB Sveržov“
Obec Sveržov, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 9 ods. 9 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky pre projekt „Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti – Rekonštrukcia KSB Sveržov“. Pokračovať na Prieskum trhu – výzva

Výberové konanie na jedno pracovné miesto TSP

Obecný úrad Sveržov, Sveržov 29, 086 02 Gaboltov

vyhlasuje výberové konanie na

  • jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

Výberové konanie sa uskutoční dňa 19. februára  2016 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade v Sveržove.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu obecného úradu v Sveržove. Záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP).

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je  16. februára 2016. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Pokračovať na Výberové konanie na jedno pracovné miesto TSP

Show Buttons
Hide Buttons